St!pContainer Zeg Nou Zelf Deventer Schoon Familie
RelaConsult Speelplekken
Schoonmaakactie Boomspiegel Afvalbakken
Appel-Elma Ballon

Leefbaarheid

‘Leefbaarheid’ is een uiterst subjectief containerbegrip waarmee we doelen op al die zaken die we nodig hebben om ons prettig te voelen in de buurt of straat waarin we wonen. De kwaliteit van de woningen, de voorzieningen en de sociale contacten. En dan vooral hoe we die beleven en de mate waarin we daar zelf invloed op uit kunnen oefenen. Leven of geleefd worden, dat is de kwestie.

RelaConsult ontwikkelt methoden, modellen en programma’s die het mogelijk maken dat bewoners zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de leefbaarheid van hun wijk. Succesvolle voorbeelden zijn de ‘Deventer Schoon Familie’, ‘StraatOpMaat’, ‘Geitenkamp Voor Elkaar’ en ‘Bewonersplatvorm Nijmegen Centrum’.

Achterpaden Samen sterk
Veegactie Wijkfeest SchoneMeiden
Groetmuur Team St!p
RelaConsult Achterpaden Buurthulp

Coaching

Coaching is er op gericht om in concrete situaties beter te functio-neren. We helpen je zicht te krijgen op je eigen functioneren en met het aanleren van gedragsalternatieven om betere resultaten te behalen.
Bij aanvang van het traject formuleer je je persoonlijke leerdoelen. Tussentijds toetsen we regelmatig of we nog ‘op koers liggen’ en sturen zonodig bij.

Supervisie

‘Integratie van kennis (denken), houding (voelen, doen) en vaardig-heden (kunnen) in persoon, beroep en concrete werk- en leefsituatie.’Daar gaat het om in supervisie.
In supervisie staat het leren als zodanig centraal. Je krijgt inzicht in je persoonlijke leerstijl, je eigen unieke manier waarop jij omgaat met ‘problemen’ (lees liever ‘vraagstuk-ken’) die je tegenkomt in je werk, studie of loopbaan. Je leert verant-woordelijk te zijn voor je eigen leven en daar zelfstandig richting aan te geven. Wij geven supervisie zowel individueel als in kleine groepen.

Training

Training is er voor om concrete kennis en vaardigheden aan te leren en effectief toepassen, en wordt zowel individueel als in groepen gegeven.

RelaConsult geeft onder andere sollicitatietrainingen en trainingen op het gebied van communicatie, sociale vaardigheid, samenwerken en teambuilding.

Wij geloven in trainingsprogramma's die optimaal zijn afgestemd op de behoeften en leerdoelen van onze opdrachtgevers en deelnemers.

Persoonlijke effectiviteit

De baas zijn over jezelf: inzicht krijgen in wat je beroert en in wat je beweegt, en hoe je je eigen handelen onder controle krijgt om je persoonlijke doelen en ambities te realiseren. Wij kunnen je daarbij helpen door middel van coaching, supervisie en training.

 

We gaan uit van ieders unieke mogelijkheden

Hoei-tse zei tegen Tsjoeang-tse: "Ik heb een grote boom waar geen houtzager iets mee kan beginnen. De stam en de takken zijn krom en weerbarstig, een en al knobbel en knoest. Geen timmerman zou hem een blik waardig gunnen. Uw leer is al even nutteloos. Daarom wil niemand er naar luisteren."
"Zoals u weet", antwoordde Tsjoeang-tse, "is een kat zeer bedreven in het vangen van zijn prooi. Als hij ineen duikt, kan hij elke willekeurige kant uit springen om zijn slachtoffer na te jagen. Maar wanneer zijn aandacht op de prooi is gericht, kun je hem gemakkelijk vangen met een net. Een groot dier als een yak, daarentegen, is niet zo een¬voudig gevangen of bedwongen. Hij staat als een rots, als een wolk aan de hemel. Maar hoe sterk hij ook is, een muis vangen kan hij niet.
U klaagt dat uw boom waardeloos is als timmerhout. Maar u zou gebruik kunnen maken van de schaduw die hij biedt, kunnen rusten onder zijn beschuttende takken, er omheen kunnen wandelen om zijn uiterlijk en karakter te bewonderen. De bijl zal hem niet bedreigen, dus wat kan zijn bestaan dan nog in gevaar brengen? Hij is slechts nutteloos voor u omdat u er iets anders van wilt maken en hem niet op zijn eigen wijze wilt benutten."

(Uit: De Tao van Poeh, door Benjamin Hof)

 

IRO en Re-integratie

Wij maken werk van werk
Voor ons is het gezond om werk te hebben dat bij ons past en te werken in een prettige werkomgeving. Het is goed voor onze eigenwaarde, ons zelfvertrouwen, onze sociale contacten en voor ons toekomstperspectief. Voor onze samenleving is het gezond dat we daar allemaal op onze eigen manier aan bijdragen. We hebben allemaal iets te bieden en kunnen ons daarmee, hoe dan ook, nuttig maken. 60-Plussers en mensen met een arbeidshandicap inbegrepen. Daarom moeten mensen zonder baan weer zo gauw mogelijk aan de slag. En zij die werk hebben, en daarin stuk (dreigen te) lopen, moeten zo gauw mogelijk worden geholpen bij het verbeteren van hun arbeidssituatie. RelaConsult is daarbij een goede partner.

We zoeken voor ieder afzonderlijk uit wat hij of zij nodig heeft om succesvol te zijn. Daarvoor bieden we zowel langdurige individuele persoonsgerichte begeleiding-strajecten aan als korte intensieve deeltrajecten in kleine groepen.

 

 

Sociale Activering

Wij helpen mensen die in een isolement zitten, of daarin dreigen te geraken, weer mee te doen aan het maatschappelijke leven. Wij begeleiden hen bij het vinden van duurzaam betaald werk of andere activiteiten - zoals stages, vrijwilligerswerk, opleidingen en trainingen - als opmaat tot betaald werk.
Met onze persoonsgerichte aanpak gaan we uit van ieders specifieke kansen en mogelijkheden, sterke kanten, ambities en talenten. Wij versterken de weerbaar-heid, zelfredzaamheid en het positieve zelfbeeld van onze deelnemers. Indien nodig zetten we extra instrumenten in, zoals schuldhulpverlening, kinderopvang of psychosociale hulp.
In een trajectplan leggen we vast wat we willen bereiken, de weg daar naar toe en wat we daarvoor nodig hebben. Tijdens het traject ontdekken we welke factoren belemmerend of juist bevorderend werken en leren daar mee omgaan of er ons voordeel mee te doen.

Deelnemer Leercirkel van Kolb Coaching3
RelaConsult Coaching1 Avances
LeefbaarheidCoaching
Marie Zonnebloem Deventer
Milain LogoRG Nest
Oog Schilder Hovenhuus
RelaConsultContactLinksBlancoHOME

RelaConsult

RelaConsult ondersteunt mensen bij het verbeteren van hun persoonlijk en maatschappelijk welzijn. Wij maken werk van de kwaliteit van de relatie die mensen met zichzelf en onderling hebben, in hun werk en in hun leefomgeving. Daarvoor ontwikkelen wij nieuwe werkvormen en methodieken, geven wij coaching, supervisie en trainingen en organiseren wij projecten.

De deelnemer staat centraal. We focussen op diens ambities, talenten, kansen, mogelijkheden én eigen verantwoordelijkheid ‘om er wat van te maken’.

‘Wanneer je doet wat je altijd al deed krijg je wat je altijd al kreeg’, luidt ons motto, of: ‘Als je merkt dat je in een gat zit, houd dan op met graven.’ Wij werken met ervaringsdeskundigen die weten dat wanneer ‘meer van hetzelfde gedrag’ niet tot het gewenste resultaat leidt, je het op een andere manier aan moet pakken.

Wij zijn wars van conventies, maar houden beproefde succesvolle methoden graag in ere. Waar een ander ophoudt omdat hij geen uitweg meer ziet, begint voor ons pas de uitdaging.

Door nauw samen te werken met verschillende partners is alle deskundigheid op het gebied van wijkgericht werken, buurtbeheer, burgerpartipatie, coaching en sociale activering voor handen en is er voldoende potentieel om grotere opdrachten te kunnen behappen.

Achtergrond

RelaConsult is in 2006 opgericht door Lucas Lambers. Lucas is ruim vijfentwintig jaar in tal van functies werkzaam geweest binnen verschillende sectoren van het welzijnswerk. Als adviseur, coördinator, projectleider en methodiekontwikkelaar op het terrein van sociale activering en burgerparticipatie deed hij een schat aan ervaring op. Maar ook was hij werkzaam in de crisisopvang, gaf hij supervisie, methodische werkbegeleiding en trainingen.

In de loop der jaren heeft Lucas goed aan leren voelen wat mensen en organisaties beweegt. Hij kan hen helpen hun belangen te verenigen tot een gemeenschappelijk doel, hen enthousiasmeren en aanzetten tot participatie en hen helpen om hun ideeën en wensen te vertalen in concrete uitvoerbare plannen.

‘Ik kan mezelf het best omschrijven als een betrokken, gedreven, enthousiaste en speelse veranderaar, die er voldoening in schept anderen te helpen hun persoon-lijk en maatschappelijk welzijn te verbeteren. Door anderen geformuleerd ‘problemen’ vormen voor mij een uitdaging om actief te zoeken naar oplossingen op maat. Als creatieve generalist houd ik er van om daarvoor ‘alles uit de kast te halen’ én om tot een bevredigend en duurzaam resultaat te komen.’

Contact

Postbus 432
7400 AK Deventer
Tel. 0570 615 272
Mobiel: 06 - 20 45 18 74
Email: info@relaconsult.nl

Handelsregister: 081 46 902
BTWnr. : NL0132.59.982.B01